การส่งบทความ

การส่งบทความ

"กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)."
บรรณาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการลงบทความในวารสาร

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความ

คู่มือสำหรับบรรณาธิการ

ช่องทางการชำระเงิน

แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

การอ้างอิง

Article Template (ภาษาไทย)

ตัวอย่างตาราง

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์) พ.ศ.2564”

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์
         เรื่องที่จะส่งเพื่อขอลงพิมพ์ต้องเป็นผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์อาทิ เช่น ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะและการท่องเที่ยวซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด วารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น เขียนเป็นภาษาไทย 

รูปแบบการส่งบทความวารสาร

       1. ชื่อบทความ / บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีข้อความตรงกัน
       2. ตรวจสอบชื่อเรื่อง
              -ชื่อบทความ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
              -จัดรูปแบบการพิมพ์ ให้เหมือนกันทั้งแบบและขนาดของตัวอักษร (คำภาษาอังกฤษตัวแรกให้ใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่)
       3. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ชื่อเหล่านี้แล้ว
              -ชื่อบทความ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ขนาดอักษร 16 แบบอักษร THSarabunPSK จุด ตัวหนา)
              -ชื่อเจ้าของบทความ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถูกต้อง รวมทั้งการสะกดคำตรงกัน (ขนาดอักษร 14 จุด แบบอักษร THSarabun PSK ตัวหนา)
              – เชิงอรรถที่เป็นชื่อตำแหน่งทางวิชาการและของเจ้าของบทความ (ขนาดอักษร 12 จุด ตัวปกติ)
       4. ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้ว คือ
             – โปรแกรมที่ใช้ในการจัดพิมพ์ Microsoft office Word
             -การตั้งค่าหน้ากระดาษเท่ากัน สม่ำเสมอกันทุกหน้า จัดหน้ากระดาษขนาด A4 ตั้งค่าขอบกระดาษ ทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร)
             -จำนวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 12 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม)
             -หัวข้อหลักใช้ขนาดอักษร 14 จุด หัวข้อรองและเนื้อหาใช้ขนาดอักษร 14 จุด
             – การจัดคอลัมน์เป็นคอลัมน์คู่ (ยกเว้น บทคัดย่อและ ABSTRACT เป็นคอลัมน์เดี่ยว)
             – การเว้นระยะย่อหน้าในหัวข้อระดับต่างๆ ให้ใช้ดังนี้
             -ย่อหน้าลำดับแรกให้เว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซ้าย
             – ย่อหน้าลำดับที่ 2 เพิ่มออกไปอีก 0.5 เซนติเมตร เรื่อยๆ
       5. ตรวจสอบบทคัดย่อและ ABSTRACT
             -ต้องระบุถึงความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม เครื่องมือ การทดสอบ  ทดลอง และสถิติที่ใช้ในการวิจัย) ผลการวิจัย และอภิปรายผล ความยาวไม่เกิน 250 คำ ระบุคำสำคัญ 3-5 คำ ระหว่างคำใช้ / คั่น
       6. ตรวจเนื้อหา
             -กรณีเป็นบทความวิชาการ ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไข ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล สรุปผล เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข
            -กรณีเป็นบทความวิจัย ให้เริ่มจากบทนำโดยมีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย เอกสารอ้างอิง
      7. ตรวจสอบตาราง
             -กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของ ชื่อตารางในบรรทัดแรก ชื่อตารางต้องเป็นภาษาอังกฤษ
      8. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
            – ใช้รูปแบบ APA
            – การอ้างอิงต้องถูกต้องและตรงกัน ทั้งในเนื้อหาและตอนท้าย
            – ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียง รวมทั้งการใช้และการเคาะวรรคตอน . , : ; การใช้หรือไม่ใช้ตัวหนา ถูกต้องทุกรายการแล้ว
      9. แนบผลการตรวจระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ อักขราวิสุทธิ์ โดยต้องมีความคล้ายคลึงกันของผลงานวิชาการที่ยอมรับได้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

1. นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย                                  2,000 บาท
2. นิสิต นักศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย                   2,500 บาท
3. บุคคลภายในมหาวิทยาลัย                                      2,500 บาท
4. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย                                  3,000 บาท

หมายเหตุ:
          – ในกรณีที่บทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความได้
          – อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์) พ.ศ.2564”