ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

เผยแพร่วันที่ :   17 มกราคม 2565

บทบรรณาธิการ EDITORIAL NOTE

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา  มิขะมา

บทความ

ระบบการวัดและบันทึกค่า pH ของดินโดยใช้ Internet of Things (IoT)
Soil pH Measurement System Using Internet of Things (IoT)

ชนิดา ยุบลไสย์ , วิศวะ กุลนะ และ คมกฤษณ์ ชูเรือง
Chanida Yubolsai, Wissava Kulna and Komkrit Chooruang

1-7

พระธาตุศรีสองรักแห่งเมืองด่านซ้าย: ความหมายและการนิยามความหมายในบริบท การท่องเที่ยว
Phra That Sri Song Rak Stupa of Dan Sai: Meaning and Definition in Tourism Context

นพพล แก่งจำปา
Nopphon Kaengjampa

8-20

อาณาบริเวณทางสังคม วัฒนธรรม และจินตกรรมของชุมกะเทยไทย กรณีศึกษา กรุงเบอร์ลิน และนครรัฐฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี
The social, cultural, and imaginary territories of Kathoey assemblage: A case of Berlin and Hamburg, Germany

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, พัชรินทร์ สิรสุนทร และฐานิดา บุญวรรโณ
Wacharawuth Suesat, Patcharin Sirasoonthorn, and Thanida Boonwanno

21-36

กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ในศตวรรษที่ 21  ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มแม่น้ำโขง 
The Designing Framework of Learning Innovation for Enhancing Problem Solving
in the 21st Century by Integrating Thai Local Wisdom of the Greater Mekong Educational Service Area

ปรมะ แขวงเมือง
Parama Kwangmuang

37-48

การส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ: บทบาทพยาบาล
Promoting Sleep Quality among Obstructive Sleep Apnea Patients : Roles of Nurses

จรินทร โคตพรม อภิญญา กุลทะเล และวรุณศิริ ปราณีธรรม
Jarintorn Koteprom Apinya Koontalay and Warunsiri Praneetham

49-60

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
The Development of Interactive Infographic Online Course on the computational science Subject in sorting and searching for grade 10 students, Renunakhonwittayanukul School.

กฤษกร ไชยคราม และ สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
kritsakorn chaiyakram and suwisa jarutkamolpong

61-67

ความเชื่อคู่ความรู้ ป่าคู่สุขภาพ : การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าชุมชนดงคำเฮืออำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
Belief, Knowledge, Forest, Health Relationships: The Application of Medicinal plant by Dong-Kamhua Community Forest in Tha Uthen District,
Nakhon Phamom Province Thailand

พรพิมล ควรรณสุ กัญลยา มิขะมา ชนิดา ยุบลไสย์ ชนาพร รัตนมาลี และ เมธี วงศ์หนัก
Pornpimon Kavansu Kanlaya Mikhama Chanida Yubolsai Chanaporn Rattanamalee and Mathee Wongnak

68-81

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร: อาชีพที่ท้าทายของคนรุ่นใหม่ X, Y และ Z Generations
Agricultural Entrepreneurship: The Challenge Occupation of New Generations;
X, Y, and Z Generations

เพชรดา จันอ้วน และ ยศ บริสุทธิ์
Pechrada Chant-aon and Yos Borisutdhi.

82-97

Previous Post Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *