หน้าหลัก

วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Journal of the Greater Mekhong Subregion Research and Development

ISSN : 2774-0943 (Online)

วัตถุประสงค์

            วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ จากงานงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในมิติความรู้สหวิทยาการสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

.
ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

บทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัยหรือสกัดมาจากงานวิจัย สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความถูกต้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้น ๆ (Peer review) นอกจากนี้ จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร

งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ และต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้น ๆ (Peer review) นอกจากนี้ จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร

Peer Review Process

บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน โดยกระบวนการพิจารณานี้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double Blinded) และบทความจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1  ฉบับที่  3 กันยายน-ธันวาคม 2565
Volume 1 No.3 September – December 2022

แนวทางวารสาร

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

Article Template

คู่มือสำหรับผู้เขียน

คู่มือสำหรับบรรณาธิการ

การอ้างอิง

การส่งวารสาร

การเปิดรับสมัครบทความ

วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์) จะเปิดรับสมัครบทความวิจัย บทความวิชาการ ผ่านเว็บไซด์ของวารสาร เว็บไซด์ และเฟสบุ๊คของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

ติดต่อสำนักงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

084-3461945

Journalrdi@npu.ac.th

Themes
Users
Active Installs